Privacy / Alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijven op een activiteit is noodzakelijk, het aantal plaatsen is altijd beperkt.
Er zijn geen papieren of digitale tickets, wel een bevestiging van inschrijving per mail. Check zeker je spambox!  Kreeg je die bevestiging niet, schrijf dan opnieuw in ajb.

Deelname wordt vooraf betaald, tenzij anders vermeld.
Tickets worden enkel terugbetaald indien de activiteit geannuleerd wordt.

Pura Vida is een feitelijke vereniging en richt haar activiteiten naar particulieren voor privédoeleinden.

Privacyverklaring

Pura Vida hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (GDPR)

In deze privacyverklaring willen we u helder en duidelijk informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons contactformulier.

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
  Uw persoonsgegevens worden door Pura Vida verwerkt op basis van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • zodat wij uw inschrijving op een activiteit van Pura Vida kunnen verwerken en wij u hierover kunnen contacteren (uitvoering overeenkomst)
  • zodat u de nieuwsbrieven en uitnodigingen op de activiteiten van Pura Vida kan ontvangen. U geeft hiervoor uitdrukkelijke toestemming en kan op elk moment weer uitschrijven.

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonlijke identiteitsgegevens van u verzamelen, opslaan en verwerken : naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Na deelname aan een activiteit wordt enkel uw e-mailadres en uw naam bewaard in de database van het mailsysteem van onze website http://puravida.praktijkhuis.be.
  .

 2. Verstrekking aan derden
  Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U hebt het recht deze toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.
  .
 3. Bewaartermijn
  Pura Vida bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan 5 jaar na de laatst verstuurde nieuwsbrief of laatst georganiseerde activiteit.
  .
 4. Beveiliging van de gegevens
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

  • namens Pura Vida kunnen enkel de 2 beheerders van de vereniging kennis nemen van uw gegevens en zij zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Beiden hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op de database waarin uw gegevens bewaard worden.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
   .
 5. Uw rechten 
  U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. U kan uw gegevens inkijken of wijzigen via de link ‘Je abonnement bewerken’ onderaan onze nieuwsbrieven. U kan zich afmelden van onze nieuwsbrieven via de link ‘Opzeggen’ onderaan onze nieuwsbrieven. Of u kan ons contacteren via de contactpagina om uw gegevens definitief te verwijderen uit onze database. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
  .
 6. Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
  .
 7. Wijziging privacy statement
  Pura Vida kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De 1e versie dateert van 13 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Als u deze wilt raadplegen, kan u ons contacteren via de contactpagina.